ผลงานคศ.3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
ผู้รายงาน นางรุ่งทิวา  ปุณะตุง

 

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระ   การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                   3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียน

บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2550  จำนวน  2  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  45  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  1 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550 จำนวน  20คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  2  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน  12 ข้อ  สถิติที่ใช้                  ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบค่าที  (t-test dependent)

ผลการศึกษา  พบว่า 

1.  หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  88.34/82.33  แสดงว่า  หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง                    การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  ที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก           กาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.6591  หมายความว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  คิดเป็นร้อยละ  65.91

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง   การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย  ( )  เท่ากับ  4.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  0.62

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
ผู้รายงาน นางรุ่งทิวา  ปุณะตุง

 

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระ   การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                   3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียน

บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2550  จำนวน  2  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  45  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ห้อง  1 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550 จำนวน  20คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  2  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน  12 ข้อ  สถิติที่ใช้                  ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผล  และการทดสอบค่าที  (t-test dependent)

ผลการศึกษา  พบว่า 

1.  หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  88.34/82.33  แสดงว่า  หนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง                    การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  ที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก           กาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ  0.6591  หมายความว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  คิดเป็นร้อยละ  65.91

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบ  เรื่อง   การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่  และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย  ( )  เท่ากับ  4.64  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  0.62

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. อยากได้หนังสืออ่านประกอบ เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่ และการประดิษฐ์ของใช้จากกล้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนในชั้นม.3 เหมือนกัน ทำไงจะได้ล่ะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: